Terugblik Project 155

door Rinus Boone(©2003): Slotbijeenkomst

Verslag algemene ledenvergadering

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt gehouden bij 21 mei 2003 bij Correct, Ceintuurbaan 111 te Rotterdam en wordt om 15:10 uur door de voorzitter Cees Wagenaar geopend. De agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van het bestuur

Er zijn dit jaar geen speciale mededelingen.

3. Jaarverslag secretaris

De secretaris Rinus Boone geeft een kort overzicht over het afgelopen jaar waarbij hij eerst ingaat op het ledenbestand, dat ondanks een aanzienlijk verloop vrij constant is gebleven. Vervbolgens blikt hij terug op de lezingen van het afgelopen seizoen en op de afgelopen conventie in Amsterdam waar de Nederlandse sectie een eigen stand op de tentoonstelling had. Tijdens de conventie zijn John Beerends en Rinus Boone benoemd tot Fellow van de AES. Het afgelopen jaar is ook een nnieuwe huisstijl met logo ontworpen voor de Nederlandse sectie.

4. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester Tom Magchielse licht toe dat wij het afgelopen jaar ruim binnen ons budget zijn gebleven, met name door de sponsoring van de lezingenavonden door het gratis beschikbaar stellen van faciliteiten voor de bijeenkomsten.

5. Jaarverslag studentensectie

De voorzitter van de studentensecite Werner de Bruijn geeft een overzicht van de avonden die zij hebben georganiseerd en hun activiteiten tijdens de conventie. Er heeft een aanzienlijke vernieuwing van het bestuur plaatsgevonden voor de komende periode. Han Tendeloo vraagt of de bijeenkomsten die door de studentensectie worden georganiseerd ook toegankelijk zijn voor de andere AES-leden. Dit is inderdaad het geval. In het vervolg zal de elektronische nieuwsbrief Elconvo ook aan de AES-leden worden toegezonden.

6. Bestuurswisseling

In de loop van het vorig seizoen hebben Hans Beekhuijzen en Frannek Broskiwiets zich teruggetrokken uit het bestuur en is Bert Kraaijpoel toegetreden. Tom Magchielse heeft het penningmeesterschap overgenomen van Frannek Broskiwiets. Werner de Bruijn verlaat thans het bestuur van de studentensectie en draagt het voorzitterschap over aan Simon de Koning die als studentbestuurslid toetreedt tot ons bestuur. Evert Start verlaat het bestuur en wordt opgevolgd door Ben Kok. Cees Wagenaar treedt ook af en wordt opgevolgd door Kees Westendorp. Het voorzitterschap dat in handen was van Cees Wagenaar wordt overgenomen door Peter Swarte.

Hiermee is de nieuwe bestuurssamenstelling als volgt:

Peter Swarte (voorzitter), Rinus Boone (secretaris), Tom Magchielse (penningmeester), Tin Jonker, Ben Kok, Bert Kraaijpoel, Daniel Schobben, Kees Westendorp en Simon de Koning (studentlid)..

7. Rondvraag

Kees Schouhamer-Immink informeert naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de convocaten in het vervolg uitsluitend per email te verzenden naar diegenen die dat op prijs stellen. Dit punt is reeds eerder binnen het bestuur aan de orde geweest. Een bezwaar is dat dit meer werk oplevert om de ledenadministratie actueel te houden en dat het maar een beperkt financieel voordeel oplevert omdat de mailings bij grotere aantallen voor een voordelig tarief kunnen worden verzonden. De verzending via zowel de post als per email wordt als de beste optie aangehouden.

Han Tendeloo wijst erop dat het bestuur in haar convocaten formeel geen reclame mag maken voor de verkiezing van Nederlandse leden bij de AES als governor etc. Het bestuur zal hier in de toekomst rekening mee houden.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 16:00 uur door de nieuwe voorzitter Peter Swarte gesloten waarbij hij de aftredende bestuursleden bedankt voor hun inzet en de firma Correct en de heer De Jong van het radiomuseum bedankt voor de genoten gastvrijheid.

 

 

Radiomuseum en diner

Bekijk een korte foto-impressie van het bezoek aan het Radio Museum en het diner in het eetcafé Facet. In het Radiomuseum werd een interessante voordracht gehouden door de directeur, de heer De Jong die ook een film over de ontwikkeling van de radiouitzendingen in Nederland vertoonde. Tijdens het diner werd een Award of Appreciation uitgereikt aan Frits Vroom als dank voor zijn jarenlange inzet voor de geluidversterking tijdens onze lezingenavonden.