Terugblik Project 163

door Rinus Boone(©2004): Slotbijeenkomst

Verslag algemene ledenvergadering

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt gehouden in het museum "Van Speelklok tot Pierement" te Utrecht en wordt om 14:30 door de voorzitter Peter Swarte geopend. De agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van het bestuur

Afgelopen seizoen zijn onze leden Johan van der Werff en Peter van Doorn overleden. Zij worden door de voorzitter kort herdacht.

In het nieuwe seizoen staan ons weer vele interessante lezingen te wachten. Nieuw is het houden van zogenaamde tutorials, in navolging van het succes hiermee tijdens de conventies. Er zal geen concurrentie optreden met de opleidingsinstituten.

3. Jaarverslag secretaris

De secretaris Rinus Boone geeft een kort overzicht over het afgelopen jaar waarbij hij eerst ingaat op het ledenbestand, dat ondanks een aanzienlijk verloop vrij constant is gebleven. Vervolgens blikt hij terug op de lezingen van het afgelopen seizoen en vermeldt hij de komst van de nieuwe ledenlijst die deze zomer zal verschijnen. Er ontstaat een discussie over de toezending van convocaten per post en per email. Het bestuur zal zich beraden op een methode die aansluit bij de wensen van de leden en zo tot een besparing in de verzendkosten kan leiden.

4. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester Tom Magchielse licht toe dat de kosten van zaalhuur en verzending flink zijn gestegen. Bij de aanvraag van ons nieuwe budget zijn we daardoor voor het eerst tegen een afwijzing door headquarters aangelopen zodat wij de aanvraag hebben verlaagd. Han Tedeloo licht toe dat er geen keihard plafond is, zodat er met een goede motivatie altijd aanvullend budget kan worden aangevraagd. Ook nu wordt de mogelijkheid van email-verzending van de convocaten besproken. Zie ook agenda punt 3.

5. Jaarverslag studentensectie

De voorzitter van de studentensecite Simon de Koning geeft een overzicht van de avonden die zij hebben georganiseerd en de plannen voor het komende seizoen. Hun bestuurssamenstelling zal binnenkort aanzienlijk wijzigen.

Hans Beekhuizen complimenteert het studentenbestuur met hun succesvol en unieke lezingenprogramma.

6. Rondvraag

Als vrolijke noot vermeldt Henk de Wit dat er een goede methode is ontwikkeld om het geluidniveau in de controlekamers te laten voldoen aan de maximumeis van 80 dB(A): isolatie van de speakerboxen.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 15:00 uur gesloten.

 

Inleiding en rondleiding museum "Van Speelklok tot Pierement"

De heer Cees Nijsen houdt een interessante lezing over de historische ontwikkeling van mechanische muziek en de aansluiting met de audiotechniek.

Van zijn voordracht kunt u een Nederlandse (Zelfspelende piano.pdf ) of een Emgelse (SelfplayingPiano.pdf) samenvatting downloaden.

Vervolgens worden wij rondgeleid door de conservator van het museum, waarna de dag gezellig werd afgesloten met een diner in restaurant Lofen. Hier werden Certificates of Appreciation uitgereikt aan David Walstra, Alex Balster en Cor Doesburg.

Bekijk een korte foto-impressie.