Terugblik Project 170

door Rinus Boone(©2005): Slotbijeenkomst

Bezoek aan het Philips Museum

Wij kregen een interessante rondleiding waarbij toelichting werd gegeven op een aantal producten die door de jaren heen door Philips zijn ontwikkeld: de gloeilamp, gasontladingsbuizen, versterkerbuizen, radio, grammofoon, bandrecorder, televisie, videorecorder, CD. Daarnaast ook scheerapparaten, elektronenmicroscopen, oscillografen, mobiele telefoons. U ziet: teveel om op te sommen. Wie de bijeenkomst heeft gemist: ga er heen. Meer informatie vindt u op http://www.philipsmuseumeindhoven.nl/.

Algemene ledenvergadering

Verslag

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt gehouden in het Paviljoen Genneper Parken in Eindhoven en wordt om 16:30 door de voorzitter Peter Swarte geopend. Naast het voltallige bestuur zijn 9 leden aanwezig. De agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen van het bestuur

Het bestuur had voorafgaand aan deze vergadering per email een suggestie en een aantal punten van kritiek ontvangen.

De suggestie omvatte een voorstel om een stam-café voor audiofielen in het leven te roepen, waar leden in een ongedwongen sfeer hun contacten kunnen onderhouden. Het bestuur vindt dit een goed idee en heeft dit in de vergadering naar voren gebracht. Hier ontstond discussie over de vorm en realisatie van een dergelijk café. Een door het bestuur geopperde vorm zou zijn om dit in aansluiting op de tutorials te doen, terwijl Menno van der Veen meer zag in een vorm waarbij men een ontmoeting heeft, voorafgaand aan een lezingenavond. Het bestuur zal zich beraden of, en op welke wijze, combinatie met andere AES-NL activiteiten mogelijk is.

Punten van kritiek betroffen het gevoerde beleid, de promotie van de AES voor ledenwerving, de samenstelling van het bestuur wat betreft de bestuursleden en het ontbreken van een vice-voorzitter wat niet in overeenstemming zou zijn met de statuten. Verder werd gesteld dat het bestuur heeft verzuimd om de leden te wijzen op de mogelijkheid om tegenkandidaten voor het bestuursschap in te dienen.

Helaas waren de opstellers van de kritiek niet op de vergadering aanwezig. Het was dus ook niet mogelijk om meer in detail op de geuite kritiek en de achtergronden hiervan in te gaan.

Het bestuur heeft deze inbreng gebruikt om op een constructieve manier daar waar mogelijk verbeteringen door te voeren danwel meer inzicht te verschaffen. De voorzitter geeft overzicht van de algemene ontwikkelingen binnen de AES en het audio-vakgebied en de bijdragen vanuit de NL-sectie. Ook verwijst hij naar een document btreffende de toekomst van de AES dat hij in zijn functie van Governor van de AES voor het Future Directions Committee heeft opgesteld, waarbij hij zich mede heeft laten leiden door een interview dat hij hiervoor heeft gehouden met Han Tendeloo en Hans Beekhuyzen. Hij wijst ook op het succes van de eerste door ons georganiseerde tutorial.

De bestuursleden werden aan de vergadering voorgesteld in de vorm van een slide-show presentatie die hiervoor was opgesteld door Daniël Schobben.

De vergadering steunt het bestuur in het gevoerde beleid en met name Han Tendeloo vindt de geuite kritiek volledig onterecht. Dit wordt door de andere aanwezige leden ondersteund.

3. Jaarverslag secretaris

De secretaris Rinus Boone geeft een kort overzicht over het afgelopen jaar. Het verslag is bijgevoegd. Hij merkt op dat het ledental al enkele jaren constant is en licht ook het nieuwe introductie-beleid kort toe.

4. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester Tom Magchielse licht toe dat wij aan het plafond van onze bestedingen zitten. De kosten van zaalhuur, etc. nemen gestaag toe, terwijl de budgettoekenning de laatste jaren aan beperkingen onderhevig is wegens de recente financiële ontwikkelingen binnen de AES. Dit betekent ook dat wij beheerst om moeten gaan met activiteiten. De penningmeester noemt ook de slechte betalingsdiscipline van de leden bij het betalen van de dues.

5. Jaarverslag studentensectie

De oud-voorzitter van de studentensectie Simon de Koning vervangt de voorzitter Sander Pahlplatz omdat deze verhinderd is i.v.m. een examen. Hij geeft een kort overzicht van de avonden die zij hebben georganiseerd en de plannen voor het komende seizoen. Het vinden van geschikte bestuursleden blijft een punt van aandacht.

Naar aanleiding van het verslag, maar ook teruggrijpend naar agendapunt 2 over de toekomstige ontwikkelingen stelt Jan Romijn dat mogelijk meer nadruk op software dient te worden gelegd. Dit geldt ook voor de Journal. Han Tendeloo vertelt dat er plannen zijn om documenten betreffende workshops en tutorials voor leden op de website te plaatsen. Bert Kraaijpoel zou dit ook graag voor niet-leden zien. Tendeloo ziet wel mogelijkheden om dit voor enkele documenten te doen om niet-leden te interesseren in de AES, uiteraard met het doel dat zij vervolgens lid worden.

6. Bestuurssamenstelling

Zoals in het convocaat aangekondigd stellen alle bestuursleden zich beschikbaar om aan te blijven in het bestuur. Voorgesteld wordt dat Daniël Schobben voorzitter wordt en Peter Swarte vice-voorzitter, waarmee tevens aan het hierover in de statuten gestelde wordt voldaan.

De vergadering is het hier unaniem mee eens. Het bestuur dankt de vergadering voor het in hun gestelde vertrouwen en verklaart de bestuurssamenstelling voor het komende seizoen hiermee geaccordeerd.

7. Rondvraag

Na alles wat hiervoor is gezegd heeft niemenad meer behoefte aan een rondvraag.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 17:40 uur gesloten.

 

Het buffet met uitreiking van de awards

De bijeenkomst wordt afgesloten met een heerlijk buffet. Tijdens dit buffet worden Awards of Appreciation uitgereikt aan Kees Nijsen, wegens zijn verdiensten voor de AES, met name in het historisch comitee en zijn voordracht vorig jaar tijdens de slotbijeenkomst in "Van Speelklok tot Pierement" en aan Ronald Aarts, eveneens voor zijn verdiensten voor de AES en met name zijn voorzitterschap van het NL-bestuur in de periode van 1996 tot 1998.

Voor een foto-impressie van deze dag: klik hier.