Terugblik Project 171

door Daniël Schobben (©2005): Verstaanbaarheid van ontruimsystemen

Peter Swarte opent de avond en bedankt Bosch voor de ontvangst.

Derk-Jan Elshout vertelt over "Voice Alarm / Gesproken Woord Ontruiming". Allereerst wordt uiteengezet in welk geval een ontruimingssysteem door de wet verplicht wordt gesteld. Ook moeten ontruimingssystemen voldoen aan een pakket van eisen m.b.t. beschikbaarheid en begrijpbaarheid. Hiermee moet een betrouwbaar systeem worden gewaarborgd waarmee een evacuatie op een gecontroleerde manier kan worden uitgevoerd. Gesproken woord systemen zijn bij uitstek geschikt voor een snelle evacuatie, vergeleken met een zgn. `slow whoop' geluidssignaal. Begrijpbaarheid is een combinatie van hoorbaarheid en verstaanbaarheid. Hoorbaarheid heeft te maken met de geluidsdruk welke minimaal 6 dB boven het omgevingslawaai uit dient te komen. Een STI van 0.5 wordt als aanvaardbaar minimum beschouwd voor verstaanbaarheid. In een discussie met de zaal wordt ingegaan op het ontbreken van een goede Nederlandse norm m.b.t. verstaanbaarheid.

Derk-Jan Elshout

Daarna wordt verder ingegaan op "Spraakverstaanbaarheid: wat is dat en is dat te meten?" door Michel van Loon. Spraakverstaanbaarheid wordt bepaald door de spreker, de tekst, de overdracht en de luisteraar. Van deze factoren is met name de overdracht te beïnvloeden, waarbij gedacht kan worden aan signaal-ruis verhouding en nagalm. Spraakverstaanbaarheid kan worden gemeten met luisterpanels. Eenvoudiger te bepalen zijn objectieve maten voor spraakverstaanbaarheid, zoals Alcons, STI, RASTI en STI-PA. Spraakverstaanbaarheid van een elektroakoestische installatie kan worden voorspeld met bijvoorbeeld EASE en Catt-acoustics.

Michel van Loon

Na de pauze gaat Peter Swarte in op "de invloed van speech processing op de spraakverstaanbaarheid en hoe bepaal je dan objectief de verstaanbaarheid?". Een elegante oplossing is om de dynamiek en het spectrum van de spraak zodanig aan te passen dat de signaal/ruis verhouding goed blijft. Verschillende geluidsfragmenten worden gespeeld met spraak in fabriekslawaai waarbij de spraak wordt bewerkt om de spraakverstaanbaarheid te maximaliseren. Deze bewerkingen omvatten compressie en egalisatie. De verbeteringen zijn duidelijk hoorbaar. Peter sluit af met de vraag hoe deze spraakverstaanbaarheidsverbetering objectief te meten is, in situaties waarin het fabriekslawaai niet kan worden uitgeschakeld en het weergavesysteem niet-linear is.

Peter Swarte

Tot slot gaat Michel van Loon in op "Luidsprekers: een bepalend onderdeel in de verstaanbaarheid en dus reactiesnelheid van mensen. Welke eisen worden hieraan gesteld en hoe wordt het gemeten?". Spraakverstaanbaarheid kan worden verbeterd door geluid directief af te stralen hetgeen met hoornluidsprekers en luidsprekerzuilen kan worden bereikt. De levensduur wordt gemeten met een `Power Handling Capacity' test gedurende 100 uur en de `Simulated Acoustical Feedback Exposure' test om een levensduur van 10 jaar te kunnen garanderen. Verder worden er maatregelen getroffen om te voorkomen dat het totale systeem uitvalt als 1 luidspreker uitvalt.