Project 178:

Slotbijeenkomst seizoen 2005 - 2006

Datum bijeenkomst 178
maandag 12 juni 2006

Onderwerpen
Algemene deelnemersvergadering,
open podium en diner.

Locatie
High Tech Campus 36, 5656 AE Eindhoven
om 13:45 bij hoofdingang gebouw 34,
zie plattegrond: http://www.hightechcampus.nl/download/visitors_map.pdf

Tijd:
13:45 - 20:00 uur (zie agenda)

Per openbaar vervoer
Trein en bus 7 (richting Waalre
of Philips campus), Zie verder http://www.9292ov.nl/

Per auto
Op A2 randweg Eindhoven afslag 31
(Den Hurk). Op Campus parkeren in P3 of P4. Zie verder ANWB routeplanner

Contactpersoon
Daniël Schoben en Peter Swarte (zie bestuur)

Aanmelden
Bij voorkeur aanmelden via de website.

Programma

14:00 - 14:30 Ontvangst met koffie (13:45 verzamelen hoofdingang geb. 34)
14:30 - 15:30 Algemene deelnemers vergadering (agenda: z.o.z.)
15:30 - 17:30 Open podium
18:00 - 20:00 Diner in het “grand café” aan de strip van de high-tech campus

De deelnamekosten bedragen inclusief het buffet euro 35,-- per persoon. Voor student-leden, die ook zeer welkom zijn euro 17,50. U betaalt voor uw partner dezelfde prijs. U dient de deelnamekosten bij aanmelding te voldoen door overmaking op bankrekening nr. 48.08.03.765 t.n.v. Stichting AES, o.v.v. uw nl-lidnummer en het aantal deelnemers. U wordt verzocht om uiterlijk 6 juni aan te melden en te betalen.

Agenda Algemene Leden Vergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Nieuwe ontwikkelingen binnen de AES
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

ad 7: Dit jaar zullen Tin Jonker, Kees Westendorp en Rinus Boone aftreden als bestuurslid van de Stichting AES Netherlands Section en zich niet herkiesbaar stellen. Tijdens de deelnemersvergadering zullen de nieuwe bestuursleden door de vergadering worden gekozen.


Open podium
Het Open Podium (OP) is een nieuw fenomeen in de Nederlandse sectie van de AES. Het ligt in de bedoeling om dit podium de vorm van een poster-sessie te geven. Poster-sessies worden ook tijdens de AES conventies georganiseerd, waarbij de schrijver van een paper de gelegenheid geboden wordt direct met geïnteresseerden over zijn of haar onderwerp van gedachten te wisselen waardoor er een betere informatieoverdracht plaatsvindt. Het lijkt een beetje op een “science market”, een kennismarkt. De High Tech Campus in Eindhoven is een ideale omgeving om dit eerste OP te laten plaatsvinden.
In het verleden hebben enthousiaste AES leden onderwerpen voor een bijeenkomst aangedragen. Een aantal onderwerpen zijn in een bijeenkomst verwerkt. De onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen zijn niet door het bestuur vergeten. Juist voor deze onderwerpen denken wij dat het OP een prima gelegenheid is voor presentatie met ruime gelegenheid voor interactie en demonstraties.
Omdat het de gewoonte is dat ook de partners of eventuele introducés bij een zogenaamde einde-seizoen bijeenkomst aanwezig zijn, verzoeken wij de sprekers om het onderwerp op een populair-wetenschappelijke manier ‘aan de man te brengen’. Onze partners kunnen dan ook een beter inzicht krijgen waarmee man- of vrouwlief zich in de audiowereld bezighoudt. Echter, als de vragensteller een diepergaande vraag stelt is een diepergaand antwoord natuurlijk wel op zijn plaats.

In dit OP krijgt iedere presentator een soort van stand ter beschikking om zijn of haar spullen op te stellen en te presenteren. In iedere stand zal netspanning aanwezig zijn om bijvoorbeeld een presentatie op een laptop of PC te doen waarbij geluidsbeelden per hoofdtelefoon of een klein type luidspreker beluisterd kunnen worden.

Wij roepen alle AES leden op om deel te nemen aan dit OP niet alleen als bezoeker maar vooral als presentator. Alle audio gerelateerde onderwerpen zijn welkom, bijvoorbeeld buizenversterkers, midi, micro-akoestiek, etc. etc. Aanmelden per email bij de secretaris (zie bestuur).

En verder ...

Omdat wij op de campus zijn zullen wij de gelegenheid te baat nemen om een bezoek aan de – op populaire wijze genoemde – dode kamer en een galm kamer te brengen en te ervaren wat stilte en aanzwellend geluid is.

Voorts bieden wij u de gelegenheid om uw gehoor te laten testen “onder strikte geheimhouding”.

Na deze geestelijke voeding in het OP en de bezoeken aan bovengenoemde ruimten zullen wij de inwendige mens versterken met behulp van een 3-gangen diner en een paar aangename drankjes. Als het weer het toelaat genieten we buiten van een barbecue gezeten op een terras met een weids uitzicht op een fraaie vijver.