Terugblik Project 178

door Rinus Boone(©2006): Slotbijeenkomst seizoen 2005-2006

De bijeenkomst werd gehouden op de High Tech Campus te Eindhoven en bestond uit de Algemene Deelnemersvergadering, gevolgd door een openpodium met tevens rondleidingen naar de dode kamer en de galmkamer van het akoestisch lab van Philips. De dag werd afgesloten met een barbecue.

Algemene deelnemers vergadering

Verslag

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om14:30 uur door de voorzitter Daniël Schobben geopend. Aanwezig zijn de bestuursleden Daniël Schobben, Bert Kraaijpoel, Tin Jonker, Peter Swarte, Kees Westendorp, Harm Eurlings en Rinus Boone. Tevens zijn aanwezig 15 leden.

2. Mededelingen van het bestuur

De leden worden opgeroepen om hun stem uit te brengen voor de algemene AES-verkiezingen die thans worden gehouden.

De enquête die afgelopen seizoen onder de leden is gehouden heeft een zeer hoge respons opgeleverd.

Er heeft een statuutwijziging van de Stichting plaatsgevonden met als doel om een betere doorstroming van de bestuursleden te bevorderen en de verkiezing op een meer democratische wijze te laten verlopen. Elk jaar wordt (met uitzondering van secretaris en penningmeester) de helft van de bestuursleden vervangen. Een bestuurslid wordt voor twee jaar gekozen en kan maximaal twee maal (aansluitend) worden herverkozen.

De oproep voor kandidaatstelling voor nieuwe bestuursleden heeft het aantal van 3 personen opgeleverd wat precies overeenkomt met het aantal vertrekkende bestuursleden. Dit betekent dat er geen stemming voor de bestuursverkiezing nodig zal zijn.

3. Jaarverslag secretaris

De secretaris Rinus Boone geeft een kort overzicht over het afgelopen jaar. Het verslag is bijgevoegd.

Diemer de Vries informeert naar de tutorials. Peter Swarte antwoordt dat deze na een rustperiode van een jaar weer zullen worden opgepakt omdat hiervoor bij de leden veel belangstelling bestaat. Geplande onderwerpen zijn luidsprekers, geluidversterking en zaalakoestiek. Peter Swarte voegt er verder aan toe dat de AES (HQ) meer aandacht wil geven aan live-sound.

Han Tendeloo ondersteunt als secretaris van de AES (HQ) het gevoerde introductie-beleid.

4. Jaarverslag penningmeester

De penningmeester Tom Magchielse kan helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn. Op zijn verzoek leest de secretaris zijn financiëel verslag voor. Het verslag is bijgevoegd.

Cees van der Gragt informeert of het klopt dat het toegewezen budget door HQ aan de sectie wordt bepaald door het aantal leden van de sectie. Han Tendeloo bevestigt dit.

5. Jaarverslag studentensectie

Harm Eurlings memoreert de volledige bestuurswisseling die de afgelopen anderhalf jaar heeft plaatsgevonden en roemt de inzet van Tin Jonker als adviseur van het studentbestuur. Er zijn diverse lezingenavonden georganiseerd en ook heeft het studentbestuur zich actief getoond tijdens de conventie in Parijs waar een goed contact is gelegd met andere studentsecties.

Voor de herkenbaarheid van de studentbestuursleden is een speciaal T-shirt ontworpen dat gedragen wordt tijdens de bijeenkomsten. Er is ook een relationele database opgezet voor het bijhouden van contacten ten behoeve van lezingen, contact met opleidingen, etc.

De plannen zijn om het aantal lezingenavonden verder uit te breiden en de contacten met de opleidingen opnieuw aan te trekken. Ook wordt gewerkt aan een draaiboek voor de volgende conventie.

Han Tendeloo informeert naar de afstemming van de lezingen van de student-sectie en de NL-sectie. Die afstemming vindt inderdaad plaats.

6. Bestuurssamenstelling

Aftredend zijn thans Rinus Boone, Tin Jonker en Kees Westendorp. Zij worden door de voorzitter onder bijval door de leden bedankt voor hun inzet. Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld Diemer de Vries, Martin Goosen en Ruud Kaltofen. De nieuwe bestuursleden introduceren zich bij de leden.

Het secretariaat wordt overgedragen aan Bert Kraaijpoel.

7. Rondvraag

Cees van der Gragt beklaagt zich over de slechte lokatie van de conventie in Parijs en dringt er bij het sectiebestuur op aan om een positieve invloed uit te oefenen bij HQ op de lokatiekeuze.

Leon Stofmeel noemt de wenselijkheid van een internet bulletinboard van de sectie. Bert Kraaijpoel vraagt om ondersteuning om dit initiatief uit te voeren.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 15:40 uur gesloten.

 

Het open podium

In aansluiting op de vergadering wordt een open podium gehouden waarbij de volgende personen een korte inleiding houden op hun bijdragen:

Het diner

De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke barbecue.

Bekijk ook de foto's van de bijeenkomst.

Fotoserie van Rinus Boone

Fotoserie van Bert Kraaijpoel