Project 200: Algemene Deelnemersvergadering:

Jaarvergadering van de Stichting AES Netherlands Section


datum bijeenkomst:
Vrijdag 26 juni 2009
aanvang 19:00 uur (18:30 koffie)
einde bijeenkomst 20:00

doel algemene deelnemersvergadering:
Op deze vergadering doet het bestuur van de sectie verslag over het afgelopen seizoen en kunnen eventuele nieuwe bestuursleden worden gekozen.

Bestuurssamenstelling:
Aan het einde van dit seizoen treden drie bestuursleden van de NL-sectie af.
Twee aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar, dit zijn Steven van de Par en Steven van Raalte.
Het derde bestuurslid, Ben Kok, treedt statutair af. Ter invulling van de opengevallen plaats heeft het bestuur inmiddels een kandidaat gevonden.

AES full members van de NL sectie hebben actief en passief stemrecht en kunnen zich desgewenst voor een bestuursfunctie kandidaat stellen.
Kandidaatstelling dient uiterlijk vrijdag 12 juni 2009 bij de secretaris te zijn ingediend.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen van het bestuur
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester
  5. Jaarverslag voorzitter studentensectie
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Locatie:
Het 'Zaadhuis' van het Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

tijden:
19:00 - 20:00 uur Algemene deelnemervergadering (18:30 koffie).

aanmelden:
Aanmelden voor de deelnemersvergadering bij voorkeur via de website of via een mailtje naar de secretaris. Deelname zonder aanmelding is niet mogelijk.

contactpersoon:
Bert Kraaijpoel (zie bestuur)